Zapytanie cenowe wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zamawiający :
Urząd Gminy Kulesze Kościelne ul. Główna 6 , 18-208 Kulesze Kościelne NIP 722-127-43- 43
Zaprasza do złożenia oferty cenowej :

Na wykonanie dokumentacji projektowej pod nazwą :
Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Gmina Kulesze Kościelne realizuje projekt pn. Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przy zagospodarowaniu placu będą wykonywane niżej wymienione prace budowlane :

– budowa ogrodzenia  na placu zabaw  z jedną bramką wejściową

– budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw

– montaż urządzeń do zabaw dla dzieci na placu zabaw

– budowa nawierzchni trawiastej pod urządzeniami siłowni

– montaż urządzeń siłowni zewnętrznej

– montaż koszy, ławek, oświetlenia

– montaż tablic informacyjnych

– budowa oczka wodnego

– budowa ścieżek

– montaż kładki

– sadzenie roślin (drzewa i krzewy).


Całkowita wartość projektu: 600 900,76 zł

Dofinansowanie EFRR: 465 698,05 zł


Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne, dzięki rewitalizacji placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne.

INFORMACJA
W dniu 14.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego wykonania robót budowlanych zadania pn. „Zagospodarowanie placu w centrum miejscowości Kulesze Kościelne na cele rekreacyjne”.
Projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0129/17-00 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. Zapraszamy również do odwiedzenia i korzystania. Wierzymy, że utworzony park będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych, stanie się prawdziwym centrum miejscowości, miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym przez mieszkańców i turystów, amatorów występów, pokazów i muzyki.

Skip to content