Druki do pobrania

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego

 

Podatki i opłaty lokalne

 

Azbest

Program usuwania azbestu

Informacja o ilości wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia

Zaopatrzenie w wodę

Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek rozwiązanie umowy

Wniosek zawarcie umowy

 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Decyzje Środowiskowe

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 Gospodarka Odpadami

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 Trasa I

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 TRASA II

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023 TRASA III

KALENDARZ GMINY kulesze kościelne odbiór odpadów 2023

uchwała metoda i stawka opłaty za gosp.odpadami-1-1

Uchwała regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Kulesze Kościelne

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Uchwała w sprawie terminu i częstotliwości uiszczania opłaty za gosp

 Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Oświadczenie zgoda właściciela współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

Zbiorniki bezodpływowe

Rejestr firm asenizacyjnych

wniosek udzielenie zezwolenia oproznianie zbiornikow bezodpływowych i transportu

ZGŁOSZENIE DO_GMINNEJ_EWIDENCJI_ZBIORNIKOW_BEZODPLYWOWYCH_I_PRZYDOMOWYCH_OCZYSZCZALNI_SCIEKOW

Opieka nad zwierzętami

Uchwała.XXXIV 218 2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kulesze Kościelne w 2023 roku

Uchwała Nr XXXV 222 2023 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi….

Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-a-takze-grzebowisk-i-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci

Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-prowadzenia-schronisk-dla-bezdomnych-zwierzat-a-takze-grzebowisk-i-spalarni-zwlok-zwierzecych-i-ich-czesci-1

 

Planowanie przestrzenne i rolnictwo

 

wniosek o podział

WNIOSEK o zmiane decyzji o Warunkach Zabudowy

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunków_zabudowy

wniosek-o-rozgraniczenie-nieruchomości-1

wniosek-o-przeznaczeniu-działki-wiele działek

wniosek-o-przeznaczeniu-działki-pojedyńcza działka

Skip to content