Aktualności

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW!

maj 7, 2021 | Aktualności

W związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków u padłego myszołowa znalezionego w dniu 28 kwietnia br. w okolicach miejscowości Strękowa Góra, gmina Zawady, powiat białostocki, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się z prośbą o pomoc w zintensyfikowaniu akcji informacyjnych odnośnie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w stadach drobiu na terenie województwa, a w szczególności na terenie gmin: Zawady w powiecie białostockim, Wizna w powiecie łomżyńskim, Trzcianne w powiecie monieckim.

W związku z powyższym informujemy o przepisach obowiązujących w zakresie bioasekuracji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U z 2017, poz. 722), w tym:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczającego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczającego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Posiadacz drobiu zobowiązany jest do niezwłocznego informowania organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wystąpieniu u drobiu zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.

Ponadto należy zmobilizować podległe jednostki, służby, właścicieli/zarządców infrastruktury hydrotechnicznej do obserwacji terenu podczas działań służbowych pod kątem znalezienia padłych ptaków. W przypadku odnalezienia padłych, dzikich ptaków /w szczególności w okolicy zbiorników wodnych/ należy niezwłocznie przekazywać informacje do właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.

Skip to content